Leerlingenbegeleiding

Wij willen een school zijn op peil. Enerzijds trachten wij de kwaliteit van ons onderwijs in stand te houden, zoniet… te verhogen. Anderzijds betrachten wij dat zoveel mogelijk leerlingen die kwaliteit aankunnen en het geluk mogen beleven te lukken, zich gestimuleerd te voelen, zich gewaardeerd te weten en gehonoreerd te worden.

  • De klassenleraar (klastitularis) is steeds je eerste aanspreekpunt bij eventuele problemen.
  • Daarnaast is elke vakleerkracht en opvoeder beschikbaar voor jou om ook naar andere dan studiemoeilijkheden te luisteren en om je raad te geven.
  • In alle graden is er een zorgcoördinator die de leerlingen van nabij volgt en raad geeft i.v.m. mogelijke studieproblemen. Voor leerlingen die om één of andere reden basiskennis missen, kan remediëring georganiseerd worden.

Wij willen een school zijn met een groot hart en een goede sfeer. Omdat wij echt veel zorg aan het welbevinden van al onze schoolgenoten besteden, bestaat op school ook de ‘Cel leerlingenbegeleiding’. Regelmatig is een vergadering met directie, zorgcoördinatoren en de CLB-medewerker gepland. Daar worden leerlingen met problemen besproken. Zowel leerproblemen als sociale en psychische problemen worden er in alle discretie behandeld in de hoop er een passende oplossing voor te vinden. De CLB-medewerker is ook op een vast moment in de week op school aanwezig.

Avondstudie

Begeleide avondstudie

Als je na afloop van de lessen nog op de school wil studeren, dan kan je daarvoor terecht in de begeleide avondstudie (van 16.15 u.tot 17.30 u.). Je mag deze avondstudie verlaten op twee vaste tijdstippen nl. 16.45 u. of 17 u.

Remediëringsstudie Frans en Wiskunde

Zowel in de eerste als in de tweede graad wordt per week 1 uur remediëringsstudie georganiseerd voor de vakken Frans en wiskunde. Als leerlingen hun best doen, maar toch problemen hebben met een of ander onderdeel van de leerstof, kunnen ze naar de remediëring gaan. Daar worden de leemtes bijgewerkt met extra uitleg of andere oefeningen.

Gesplitst uur Frans en Wiskunde

In het eerste jaar Moderne Wetenschappen wordt voor het vijfde lesuur Frans een tweede leerkracht voorzien. In dit lesuur wordt specifiek gewerkt aan remediëring, uitbreiding of uitdieping van de leerstof.

In het tweede jaar Moderne Wetenschappen wordt voor het vijfde lesuur wiskunde een tweede leerkracht voorzien. In dit lesuur wordt specifiek gewerkt aan remediëring, uitbreiding of uitdieping van de leerstof.

Leerproblemen

Voor leerlingen met leerproblemen hebben we extra zorg. De zorgcoördinatoren ontfermen zich in het bijzonder over deze leerlingen. De extra zorg die in de basisschool is gegeven wordt verder gezet. In nauwe samenwerking met het CLB en in overleg met de ouders wordt de begeleiding voor deze leerlingen op punt gesteld. In het begin van het schooljaar wordt in bepaalde gevallen (bv. dyslexie) een begeleidingsplan in de vorm van een ‘Gemotiveerd Verslag’ opgesteld.