Leerlingenbegeleiding

Wij willen een school zijn op peil. Enerzijds trachten wij de kwaliteit van ons onderwijs in stand te houden, anderzijds betrachten wij dat zoveel mogelijk leerlingen die kwaliteit aankunnen en het geluk mogen beleven te lukken, zich gestimuleerd te voelen en zich gewaardeerd te weten.

 • De klastitularis is je eerste aanspreekpunt bij eventuele problemen.
 • Daarnaast is elke vakleerkracht en opvoeder beschikbaar voor jou om ook naar andere dan studiemoeilijkheden te luisteren.
 • In elk jaar is er een zorgcoördinator die de leerlingen van nabij volgt en raad geeft i.v.m. mogelijke studieproblemen.
  • 1ste jaar: mevr. Griet Vandeveire
  • 2de jaar: mevr. Celine De Smet
  • 3de jaar: mevr. Iris Haentjens en mevr. Silke Verlaet
  • 4de jaar: mevr. Nadine Van Den Berghe
  • 5de jaar: mevr. Sylvie Boonen
  • 6de jaar: mevr. Nadien Van Den Berghe

Omdat wij veel belang hechten aan het welbevinden, bestaat op school de ‘Cel leerlingenbegeleiding’, een vergadering met directie, zorgcoördinatoren en de CLB-
medewerker. Daar worden leerlingen besproken die extra zorg vragen. Zowel leerproblemen als sociale en psychische problemen worden er in alle discretie behandeld in de hoop er een
passende oplossing voor te vinden. De CLB-medewerker is ook op een vast moment in de week op school aanwezig.

Leerproblemen

Voor leerlingen met leerproblemen hebben we extra zorg. De zorgcoördinatoren ontfermen zich in het bijzonder over deze leerlingen. De extra zorg die in de basisschool is gegeven wordt verder gezet. In nauwe samenwerking met het CLB en in overleg met de ouders wordt de begeleiding voor deze leerlingen op punt gesteld. In het begin van het schooljaar wordt in bepaalde gevallen (bv. dyslexie) een begeleidingsplan in de vorm van een ‘Gemotiveerd Verslag’ opgesteld.

Avondstudie

Als je na afloop van de lessen nog op de school wil studeren, dan kan je daarvoor terecht

 • op campus Heiveld in de begeleide avondstudie van 16.15 u.tot 17.30 u. Je mag deze avondstudie verlaten op twee vaste tijdstippen nl. 16.45 u. of 17 u.
 • op campus Visitatie in de avondstudie van 16u tot 16.50u.

Remediëringsstudie Frans en Wiskunde

In het eerste jaar Moderne Wetenschappen wordt voor het vijfde lesuur Frans een tweede leerkracht voorzien. In dit lesuur wordt specifiek gewerkt aan remediëring, uitbreiding of uitdieping van de leerstof.

In het tweede jaar Moderne Wetenschappen wordt voor het vijfde lesuur wiskunde een tweede leerkracht voorzien. In dit lesuur wordt specifiek gewerkt aan remediëring, uitbreiding of uitdieping van de leerstof.

In de 2de graad wordt per week 1 uur remediëring georganiseerd voor de vakken Frans en wiskunde. Als leerlingen hun best doen, maar toch problemen hebben met een of ander onderdeel van de leerstof, kunnen ze naar de remediëring gaan. Daar worden de leemtes bijgewerkt met extra uitleg of oefeningen.