GOK

Het gelijke onderwijskansenbeleid op Campus Heiveld.

Algemeen

De overheid voert sinds enkele jaren een beleid rond gelijke kansen in het onderwijs.

Het Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK) bestaat reeds sinds september 2002. Dit geïntegreerd ondersteuningsaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkhedGOK_1en bieden om te leren en om zich te ontwikkelen. De GOK-werking is er in het bijzonder voor leerlingen die om de een of andere reden minder kansen van thuis uit hebben.

Het GOK-beleid richt zich vanaf het schooljaar 2008-2009 vooral op preventie van leerachterstand en bijgevolg peilt het naar de socio-economische achtergrond van ALLE LEERLINGEN in het voltijds leerplichtonderwijs (basisonderwijs, secundair onderwijs en het structuuronderdeel anderstalige nieuwkomers). De GOK-uren worden voor een GOK-cyclus van drie jaar berekend op basis van het percentage GOK-leerlingen zoals vastgesteld op de eerste schooldag van februari van het voorafgaand schooljaar.

De GOK-indicatoren

– het gezin wordt gesteund met één of meerdere studietoelagen;
– de moeder is niet in het bezit van ten minste een studiegetuigschrift van het 2de jaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs;
– de ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- of circusexploitanten, woonwagenbewoners);
– de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen;
– het gezin leeft van een vervangingsinkomen;
– de thuistaal is niet het Nederlands.

In haar gelijke kansenbeleid specificeert de school hoe ze aan minstens twee van de volgende thema’s zal werken:

 • preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
 • taalvaardigheidsonderwijsGOK_2
 • diversiteit
 • doorstroming en oriëntering
 • leerlingen- en ouderparticipatie

 

GOK op onze school

De vierde GOK-cyclus is vorig jaar afgelopen. Het ministerie besliste om voorlopig geen nieuwe cyclus op te starten, maar de huidige met een schooljaar te verlengen. De scholen behouden het aantal GOK-uren uit de vorige cyclus.

Op basis van die GOK-indicatoren hebben we recht op 14 extra uren voor campus Heiveld.
Deze opdracht werd opgedeeld in twee stukken:

– 8 uren die door het GOK-team worden ingevuld
– 6 uren die gebruikt worden voor differentiatie en remediëring in 1ST en 2ST

Bij het begin van deze GOK-cyclus werd gekozen voor volgende thema’s:

– Doorstroming en oriëntering
– Diversiteit

We schreven hiervoor een actieplan uit op basis van een beginsituatieanalyse en het vaststellen van de doelstellingen.

Concrete voorbeelden van onze GOK-werking:

 • Stappenplan rond de studiekeuze ondersteunen
 • Workshops rond de studiekeuze voor de tweedes
 • Werkgroepen ‘activerende werkvormen’ en ‘breed evalueren’ ondersteunen
 • Nascholingen ‘activerende werkvormen’ en ‘breed evalueren’ organiseren
 • Samenwerking met het Steunpunt Diversiteit UGent over diversiteit
 • Anti-pestweek/verwenweek
 • Vertegenwoordiging in de directieraad
 • Sensibilisering rond de schoolrekening

In dit bijkomende schooljaar hebben we ervoor gekozen om de aandachtspunten van GOK verder uit te bouwen.

Wil je meer weten over GOK?
Zie www.ond.vlaanderen.be/gok of www.steunpuntgok.be