Opvoedingsproject

Christelijke school

Het Sint-Janscollege is een christelijke school, in zijn oorsprong ontstaan vanuit de fusie van een bisschoppelijk college en een congregationele school. Binnen de pluralistische samenleving van vandaag durven wij onze leerlingen het christelijk verhaal aanbieden met respect en begrip voor de levensbeschouwing van anderen. We organiseren voor onze leerlingen bezinningsdagen, gebedsmomenten, activiteiten ten voordele van de derde en vierde wereld. Hun eigen inzet en inbreng hierbij wordt sterk gewaardeerd. We betrachten onderwijs en opvoeding vanuit een gelovige visie, een christelijke inspiratie en een kerkelijke traditie.

ASO-school

Het Sint-Janscollege is in hoofdzaak een ASO-school met een beperkt TSO aanbod (Sociaal Technische Vorming, 1ste graad en Sociaal Technische Wetenschappen, 2de graad).

We willen kwaliteitsonderwijs verstrekken en daarnaast een algemene vorming meegeven. We zoeken naar een evenwicht tussen kennis overdragen, leerattitude aankweken, vaardigheden bijbrengen, creativiteit aanwakkeren, zelfwerkzaamheid inoefenen en verdienstelijkheid opwekken. We zorgen hierbij voor een efficiënte leeromgeving, een didactisch verantwoorde leerlinggerichte lesaanpak en een aangepaste infrastructuur.

Regelmatig worden meerdaagse projecten, culturele activiteiten, sportdagen, bedrijfsbezoeken gepland om de talenten van de leerlingen optimale groeikansen te geven.

Vanuit onze identiteit willen we onze leerlingen helpen uitgroeien tot zelfstandige, evenwichtige, mondige en weerbare, actieve en creatieve, kritische, verdraagzame en relatiebekwame jonge mensen met waarheidsbesef en waarheidsliefde.
Leerlingen en personeel werken samen aan een sfeer van wederzijds respect, rechtvaardigheid en vriendschap waardoor het hoge gehalte van welbevinden gegarandeerd blijft. We stimuleren hierbij vrijwillig engagement en zetten ons in om pestgedrag te weren.

Leerlingenzorg en -begeleiding

Het Sint-Janscollege investeert veel in leerlingenzorg en -begeleiding. Een team van deskundige zorgcoördinatoren zoekt in samenwerking met het CLB naar optimale begeleiding van leerlingen met problemen. Remediëringskansen worden aangereikt en inspanningen worden geleverd om de slaagkansen van alle leerlingen te optimaliseren. Heroriëntering indien nodig wordt grondig geanalyseerd.

Pedagogische entiteit

Het Sint-Janscollege is een pedagogische entiteit ondanks de geografische spreiding over twee campussen. Het directieteam waakt erover dat de principes van ons opvoedingsproject worden nagestreefd door de integrale schoolbevolking. Continu overleg en een goede communicatie zijn hierbij noodzakelijk. Via tal van overlegorganen wordt participatie sterk gestimuleerd. Zo krijgt de leerlingenraad voldoende armslag om projecten te realiseren die het samenhorigheidsgevoel vergroten. De leerlingen krijgen de aandacht die ze verdienen en weten wat van hen verwacht wordt vanuit het schoolreglement dat op hun maat is uitgeschreven in de Leefregel.

Warme school

Het Sint-Janscollege durft zich terecht een warme school te noemen waar alle actoren, leerlingen, leerkrachten, ondersteunend en administratief personeel, onderhoudspersoneel, zorgcoördinatoren, directie en schoolbestuur een gemeenschap vormen in een sfeer van openheid, vertrouwen en hartelijkheid.