Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Opvoedingsproject

 

Ons opvoedingsproject beschrijft wat de school voor ogen heeft bij de vorming en  begeleiding van jongeren in hun secundaire schoolloopbaan. Wij willen daarbij gelijke  kansen creëren voor al onze leerlingen. Als katholieke school onderschrijven we de  engagementsverklaring van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ons opvoedingsproject ligt in  het verlengde daarvan, en sluit aan bij de missie van het schoolbestuur SKOG. 

Hieronder lees je wat wij als school echt belangrijk vinden, en op welke manieren we ons  voor jou willen inspannen. Daarbij vragen we ook een engagement van jou als leerling. We rekenen op je interesse en leergierigheid, en je bereidheid tot ernstige inzet voor je studies,  zowel op school als thuis. Verder verwachten we dat je je op school gedraagt volgens de  afspraken in de leefregel.  

Dit hele opvoedingsproject kan alleen maar slagen als alle betrokken partijen – leerkrachten,  directie, opvoeders, je ouders en jijzelf – zich erachter scharen. We nodigen ouders uit om aan ons project mee te werken (oudervereniging, schoolraad). 

1. kwalitatief onderwijs 

Kwalitatief hoogstaand onderwijs is gericht op kennen (kennis en inzicht) en kunnen (vaardigheden). Natuurlijk zorgen we ervoor dat je op onze school de eindtermen kunt behalen die de overheid bepaalt. Daaraan werken we door de leerplannen van Katholiek Onderwijs  Vlaanderen te volgen. We houden ook rekening met de kwaliteitseisen die de overheid vraagt in  het Referentiekader Onderwijskwaliteit.  

krachtige leeromgeving 

Een krachtige leeromgeving hangt samen met een degelijke infrastructuur en accommodatie:  goed ingerichte les- en vaklokalen, sportterreinen en -uitrusting, ontspanningsruimtes. We werken met relevant didactisch materiaal: je leerkrachten kiezen bv. zorgvuldig handboeken uit,  maar zullen ook lesmateriaal aanbieden dat ze zelf ontwikkeld hebben.  

In de wereld van vandaag is kwalitatief onderwijs voor een deel digitaal. We geven jou een Chromebook, die je in de les vaak zult gebruiken om opdrachten of oefeningen te maken, en om  bronnen te raadplegen. Hierdoor vergroot je je digitale geletterdheid en leer je om te gaan met  verschillende digitale platformen en leeromgevingen.

Leren hoeft niet enkel binnen de schoolmuren te gebeuren. We organiseren excursies, die vaak  aan één of meerdere vakken verbonden zijn, om leerstof ook buiten de muren van de school aan  te bieden, te illustreren, vast te zetten. 

Voor een krachtige leeromgeving is natuurlijk ook een leerkracht nodig. Leerkrachten zijn in de  eerste plaats inhoudelijke experts in hun vak, en die kennis delen ze graag met jou. Ze gebruiken daarvoor gevarieerde werkvormen, en verdiepen zich (onder andere door  nascholingen) in recente pedagogische inzichten – want niemand is ooit volleerd.  In vakgroepoverleg, ook over de graden heen, zetten ze leerlijnen uit. 

leerlinggerichte aanpak 

ondersteunend leren  

We rekenen op je leergierigheid en inzet. Wanneer je problemen hebt met een bepaald stuk  leerstof, word je geholpen door je vakleerkracht of een andere leerkracht die jou remedieert. 

Leerkrachten werken motiverend vanuit enthousiasme voor hun vak, waarvan ze het nut, de zin en schoonheid willen overbrengen. We hopen dat die vonk op jou overslaat. 

uitdagend leren  

Heb je een extra uitdaging nodig, dan kan je je lesurenpakket uitbreiden, een eigen traject volgen, deelnemen aan wedstrijden of olympiades. 

oriënteren  

In de loop van je schoolloopbaan zul je ook keuzes moeten maken. We helpen je daarbij door je te informeren over de keuzemogelijkheden in het secundair en hoger onderwijs. De klassenraad  zal je ook zo goed mogelijk adviseren bij de overgangen tussen de graden. 

attitudes  

Als leerling ben ook jij verantwoordelijk voor de goede sfeer op school en voor het succes van de lessen. We verwachten van jou een positieve ingesteldheid, constructieve medewerking en  respect voor je leerkracht en je klasgenoten.  

Je eigen studiehouding is van groot belang voor je slaagkansen. We willen met jou werken aan  je studievaardigheden, en gaan ervan uit dat je zelf – op school en thuis – de inspanningen wilt leveren die nodig zijn voor een vruchtbare schoolloopbaan.  

Succesvol les volgen en studeren vergt heel wat concentratie. We beseffen dat die concentratie niet vanzelfsprekend is in een wereld vol digitale impulsen. Daarom geeft de school smartphones  en chromebooks een doordachte plaats in het schoolleven en de lessen.  

We willen je wapenen tegen gemakzucht en de vele afleidingen rondom jou. Focus op leren en studeren op die momenten waarop dat van jou vereist wordt. 

2. samen leven en groeien 

Onze school is, behalve een plaats waar je kennis en vaardigheden verwerft, ook een plaats waar jonge mensen samen leven en samen opgroeien. Het is onze verantwoordelijkheid en  ambitie om je te begeleiden in de groei naar volwassenheid. Dat nemen we heel ernstig: we  willen er samen met je ouders voor zorgen dat je op een volwassen manier in de wereld kan  staan, en volwaardig kunt deelnemen aan de samenleving. Jij mag weten waar je voor staat – daar staan wij voor! 

Als katholieke school gaan we uit van het gemeenschappelijk funderend leerplan van het  katholieke onderwijs in Vlaanderen. Hoe wij dit invullen, lees je hieronder.  

kwetsbaar en beloftevol  

Iedereen heeft talenten en SJC wil jou helpen die te ontdekken en te ontplooien. Tegelijk  beseffen we dat iedereen kwetsbaar kan en mag zijn. Daarom is brede basiszorg voor ons  belangrijk: we willen een school zijn die zorg draagt voor al haar leerlingen – als je het even  moeilijk hebt, of als je wat hulp nodig hebt met leerstof die je niet meteen onder de knie krijgt,  maar ook als je net nood hebt aan extra uitdaging.  

uniek en verbonden  

Een school is een gemeenschap en een fijne klas is een groep waarin je respectvol met elkaar  omgaat, met elke medeleerling kan samenwerken, waar je elkaar helpt en fouten mag maken. Je  klastitularissen begeleiden die groep en zijn je eerste aanspreekpunt. De schoolgemeenschap en die klasgroep bestaat uit mensen die soms erg van elkaar verschillen. Op SJC beschouwen we die verschillen als een rijkdom en hebben we respect en interesse voor ieders talige,  culturele en religieuze achtergrond, en dus voor ieders identiteit. Leerlingen met een beperking  kunnen rekenen op ondersteuning.  

Waar mensen samen leven, leren en werken, kunnen mooie vriendschappen bloeien, maar ontstaan soms ook wrijving en conflict. Ook – en vooral – als dat gebeurt, verwachten we dat je  respectvol met anderen omgaat en samen naar oplossingen zoekt.  

geëngageerd en verantwoordelijk 

Een school is geen eiland. SJC maakt deel uit van de samenleving, en wil ook meewerken aan  het verbeteren van die samenleving. Daarom steken we de handen uit de mouwen en zetten we  ons in voor projecten zoals Amnesty International, Broederlijk Delen, Damiaanactie, Oxfam  Wereldwinkel. Bovendien geven we leerlingen de kans zich te engageren voor vrijwilligerswerk in  de buurt van de school. We verwachten van jou dat je regelmatig een inspanning levert voor een  goed doel dat de belangen van jezelf en de school overstijgt.

We zijn ook een school die zich inzet voor milieu en klimaat. Zowel in onze oude als in onze  nieuwe gebouwen maken we, waar mogelijk, klimaatbewuste keuzes. We houden onze  ecologische voetafdruk in het achterhoofd en zijn trots op het groen op onze campussen. En  natuurlijk sorteren we ons afval. Jij toch ook? 

mediabewust en mediawijs 

We vinden het belangrijk dat je je bewust en kritisch kan bewegen in een sterk gedigitaliseerde  samenleving . Het internet biedt tal van mogelijkheden om informatie op te zoeken, en contacten te leggen. Computer- en mediawijsheid zijn niet weg te denken uit je opleiding, je sociale leven  en later je beroepstraject. De digitalisering kent echter ook valkuilen. We vinden het belangrijk  dat je deze kent, herkent, kunt ontwijken, en weet hoe je gepast kan reageren in specifieke situaties. 

ondernemend en creatief  

Wij moedigen het nemen van initiatief graag aan. Heb je een idee voor een middagactiviteit, wil  je inspraak in het schoolreglement, of wil je iets organiseren dat het schoolleven ten goede  komt? Wij horen het graag! De leerlingenraad is een orgaan dat jou een stem wil geven in de  organisatie van de school. De leerlingenraad organiseert activiteiten, wordt om advies gevraagd  bij sommige beslissingen en doet ook zelf voorstellen om de schoolwerking te verbeteren.  Goede ideeën zijn ook langs andere kanalen – via je titularis, of bij de directie – altijd welkom. 

geïnformeerd lerend  

Op een goede school leer je interessante dingen, en verwerf je betrouwbare kennis. Die kennis  bieden we je aan in verschillende vormen. Je werkt natuurlijk met handboeken, en materiaal dat  je leerkrachten zelf ontwerpen, maar je gaat ook zelf op zoek naar informatie – via je  Chromebook, of in een bibliotheek – en je leert te beoordelen hoe betrouwbaar de bronnen zijn die je daar vindt. 

bewust en effectief lerend 

Kennis verwerven en informatie terugvinden is slechts het begin – belangrijke kennis in je hoofd  krijgen en die daar houden, is natuurlijk de bedoeling. Omdat dat niet vanzelf gaat, nemen je leerkrachten de tijd om het met jou te hebben over hoe je die leerstof het best gaat studeren en  toepassen in nieuwe situaties. Ook leren moet je leren. Daarom begeleiden wij je bij die grote  stap van het lager naar het secundair onderwijs, en bereiden we je ook voor op die volgende  stap – van het secundair naar het hoger onderwijs. Je zult merken dat je zelfstandiger wordt in het verwerken van steeds meer leerstof. Je zult ook ervaren dat we je daarin begeleiden, en  helpen waar nodig – bv. in de huiswerkklas of avondstudie, via begeleidingstrajecten,  remediëringen en sessies “leren leren”. Zelfstandig worden doe je immers niet alleen!

gezond en veilig 

Onze school biedt een gezonde en veilige leer- en leefomgeving, met aandacht voor jouw fysiek,  psychisch en sociaal welbevinden. Op SJC heeft elk leerjaar een eigen zorgcoördinator die je  helpt en adviseert wanneer het wat moeilijker loopt. We werken ook samen met externe partners  zoals het CLB.  

We hechten belang aan beweging en gezonde voeding en zetten actief in op preventie van  roken, gebruik van illegale drugs en alcohol, overmatig gamen en gokken. We zorgen ervoor dat  de leerlingen veilig en bewust kunnen omgaan met de verkeerssituatie rondom de school en we organiseren workshops over verkeersveiligheid. 

SJC is ook een veilige school in de ruime betekenis van het woord. We werken aan een sociaal veilige school, waar elke leerling zichzelf kan zijn, een school waar we pesten vermijden en zo  nodig aanpakken. Welbevinden en schoolprestaties hangen immers nauw samen met het gevoel  van sociale veiligheid.  

cultureel betrokken  

Cultuuroverdracht is een belangrijke taak voor een school, en op onze school hechten we  traditioneel veel belang aan kunst in al haar vormen. Tijdens je loopbaan op onze school kom je  dan ook terecht in musea, toneelzalen en concertgebouwen, in binnen- en buitenland. Je mag verwachten dat kunst in verschillende vakken aan bod komt. Op dit vlak verwachten we van jou als leerling een open geest en een gezonde interesse om cultuur – en culturen – te ontdekken.  Bovendien dagen we je ook graag uit om jezelf op artistieke, muzikale of literaire wijze te uiten.  

zinrijk en betekenisvol 

Al die kennis die je op school verwerft, de vaardigheden die je ontwikkelt, de attitudes die je je  aanmeet, worden pas waardevol als ze ook een betekenis krijgen voor jezelf als persoon. Een  school is immers ook een oefenplaats, waar je mag ontdekken wie je bent, waar je voor staat, en  hoe je omgaat met de ander. Wij maken graag tijd voor klasgesprekken – over leerstof, over  actualiteit, of gewoon over het functioneren van de klasgroep. Je bent bereid om te luisteren  naar de ander en leert je mening op een respectvolle manier te formuleren. 

3. christelijke inspiratie 

Als katholieke school vertrekken we vanuit het besef dat mens en wereld tegelijk gave en  opgave zijn. Menselijke vrijheid is een gekregen vrijheid, die enkel mogelijk is in een netwerk van  relaties met medemensen, de samenleving en de wereld. Die vrijheid roept ook op tot  verantwoordelijkheid. 

In het vertrouwen dat het diepste mysterie van de werkelijkheid de liefde is, neemt onze school  deze liefde – zoals de Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft – als richtsnoer voor opvoeden, leven  en samenleven. 

De christelijke hoop die in deze liefde en het verrijzenisgeloof ontspringt, oriënteert de school in  haar doelen en werking. Vanuit dit mens- en wereldbeeld nodigt onze school in deze tijd van  levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om respectvol in dialoog met elkaar op  zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Hiertoe brengt ze gelovigen en niet gelovigen samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. In  gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken,  erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit haar opdracht brengt onze school zelf in woord en daad de christelijke stem in dit gesprek binnen. Ze schept daarbij ook ruimte voor wie niet aan  het woord komt. Op deze wijze school maken vergt een blijvende inzet van allen en biedt ruimte  voor groei en verscheidenheid. 

Doorheen de dialoog verrijkt onze school zichzelf, en vernieuwt ze haar christelijke inspiratie in de actuele context. Vanuit de traditie waarin onze school staat en in gesprek met haar  omgeving, willen we een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met  wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open,  verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen.

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie